Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel www.hamono.nl 

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de aanbieder

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 17 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 18 - Bestellingen/communicatie 

Artikel 19 - Overmacht

Artikel 20 - Aansprakelijkheid 

Artikel 21 - Ontbinding/Beëindiging

Artikel 22 - Diversen

 

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consument aanbiedt;

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met een leeftijd van 18 jaar of ouder, dan wel zijn rechtsopvolger(s), die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand aangaat met de aanbieder en ten behoeve van wie door of vanwege aanbieder producten worden geleverd en/of diensten worden verricht; 

 

Dag: kalenderdag;

 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of aanbieder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de aanbieder ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de aanbieder georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en aanbieder gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Algemene Verkoopvoorwaarden: de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden van de aanbieder.

 

Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder

www.hamono.nl, webshop van Slijperij J.M. van Rangelrooij

Elwin de Veld (Slijperij J.M. van Rangelrooij)

Westvlietweg 71-4, 2495 AA Den Haag

Telefoonnummer: 070 390 23 74 

Telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.

Op zaterdag zijn wij gesloten.

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27042817

Btw-identificatienummer: NL183206162B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Deze  Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de aanbieder en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen aanbieder en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Verkoopvoorwaarden bij de aanbieder zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Verkoopvoorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Verkoopvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenverkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Verkoopvoorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. Situaties die niet in deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de aanbieder zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Verkoopvoorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna:Verkoopvoorwaarden) van toepassing. 

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt. 

Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Deze Verkoopvoorwaarden prevaleren boven eventuele verkoopvoorwaarden die door de consument van toepassing worden verklaard, behoudens indien en voor zover door aanbieder uitdrukkelijk is afgeweken van deze voorrangsregel. 

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van aanbieder worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door aanbieder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. De aanbieder is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Aanbieder kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Patronen op het lemmet en handvat van aangeboden messen zijn voor elk mes uniek en kunnen daarom verschillen van de weergegeven patronen op de afbeelding.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de aanbieder de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de aanbieder zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Alle aanbiedingen van de aanbieder zijn vrijblijvend en de aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

Alhoewel aanbieder de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de consument kan (gaan) duiden kan de consument hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de aanbieder is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de aanbieder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De aanbieder kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De aanbieder zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de aanbieder waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de aanbieder deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de aanbieder bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de aanbieder het product onbeschadigd, ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking van het product heeft ontvangen. De retourverzendkosten zijn voor rekening van de consument en de verzending geschiedt onder verantwoordelijkheid van de consument. 

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de aanbieder. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Indien dit formulier niet correct is ingevuld of niet gebruikt wordt bij retournering van een zending vervalt het recht op herroeping na 14 dagen vanaf de ontvangst van de zending door de consument. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De verzending geschiedt onder verantwoordelijkheid van de consument. 

Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de aanbieder heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

De wettelijke bedenktijd en de “Wet Koop op Afstand” geldt niet voor zakelijke transacties, indien bij bestellen een bedrijfsnaam, zakelijke email of KvK nummer vermeld is dan zal deze transactie als zakelijk worden gekenmerkt. Ook indien het bestelde product puur als privé zal worden gebruikt zal de transactie als zakelijk worden beschouwd door de aanbieder. 

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de aanbieder bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening en de verzending geschiedt onder verantwoordelijkheid van de consument. 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De aanbieder kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de aanbieder dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door de aanbieder tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de aanbieder geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Messen die speciaal zijn aangepast op aangeven van de consument (customized) en speciaal voor de specifieke consument vervaardigd zijn (denk bijvoorbeeld aan aangepaste kleuren van het handvat of gravures op het lemmet of handvat), zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Messen die zijn afgegeven bij of meegegeven aan medewerkers van de slijperij om te worden geslepen zijn ook uitgesloten van het herroepingsrecht. Messen die reeds aan ons zijn toevertrouwd om te worden geslepen, zullen worden ingepland en deze dienst zal worden uitgevoerd. 

De wettelijke bedenktijd en de 'Wet Koop op Afstand' geldt niet voor zakelijke transacties, indien bij bestellen een bedrijfsnaam, zakelijke email of KvK nummer vermeld is dan zal deze transactie als zakelijk worden gekenmerkt. Ook indien het bestelde product puur als privé zal worden gebruikt zal de transactie als zakelijk worden beschouwd door de aanbieder. 

 

Artikel 9 - De prijs 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of 

indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van aanbieder, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van aanbieder zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van aanbieder niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de consument zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door aanbieder aan de consument middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld. 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de aanbieder niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De aanbieder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de aanbieder, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de aanbieder kan doen gelden.

De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de consument de aanbieder daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (of via e-mail) en gemotiveerd kennis te geven. 

De garantietermijn van de aanbieder komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De aanbieder is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de aanbieder en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Aanbieder verplicht zich de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de consument geen beroep doen op ondergenoemde garantiebepalingen: 

indien de consument wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties (slijpen of aanzetten) die niet door of namens aanbieder zijn verricht; 

indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik (hieronder valt ook oxidatieschade aan het lemmet en beschadigingen aan de snijzijde van het lemmet. o.a. bramen, chips of happen uit het lemmet); 

indien de opgetreden schade is ontstaan door het snijden op steen of glazen snijplanken of bij het snijden van harde en/of (half) bevroren producten (bijvoorbeeld: harde broodkorsten, harde worst, graten, bot, harde schillen, schaaldieren, etc); 

indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; 

indien de consument de zaken heeft verwaarloosd; 

indien de consument de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de consument behoort te komen. 

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de aanbieder de keuze de desbetreffende producten te repareren, tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de goederenwaarde daarvan te restitueren. Deze keuze zal in alle gevallen door de aanbieder gemaakt worden zonder dwingende inspraak van de consument. 

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien de consument aan de aanbieder schriftelijk opgave doet van een adres, is de aanbieder gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument de aan aanbieder schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Bij messen of producten die niet voorradig zijn en die moeten worden besteld kan een langere levertijd ontstaan. In sommige gevallen zal een mes speciaal voor de counsument worden vervaardigd en daar kan enige vertraging in de levertijd door ontstaan. De consument heeft in dat geval niet het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden aangezien er speciaal voor de consument een product wordt vervaardigd.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de aanbieder zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de aanbieder. 

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door aanbieder, zonder dat aanbieder hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. De producten worden gecontoleerd voordat ze worden verzonden. Als de consument de verzendig verzekerd wilt laten verlopen moet hiervoor een keuze gemaakt worden in het bestelproces. De consument draagt het risico van de zaken vanaf het moment van verzending. 

 

Artikel 12 - Betaling

Alle betalingen dienen te geschieden bij het plaatsen van de bestelling middels betaling via IDEAL of Bancontact, overmaken op bankrekening of contant of PIN betalingen bij afhalen. Voor sommige betaalmethoden geldt een extra vergoeding die kenbaar zal worden gemaakt in het bestelproces. 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de aanbieder te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de aanbieder behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Indien de consument haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door aanbieder niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is aanbieder gerechtigd om, binnen veertien dagen nadat de consument daartoe door aanbieder in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van aanbieder om van de consument vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de consument veroorzaakte verhindering in de nakoming door aanbieder voortduurt, door de consument van aanbieder geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl aanbieder gerechtigd is van de consument vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de consument. 

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

De aanbieder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de aanbieder. 

 

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de consument waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.  Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing voor aankopen de gedaan worden binnen Nederland.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15- Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud 

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van enige overeenkomst aan de aanbieder verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering cq. verzending op de consument over. 

 

Artikel 17 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de aanbieder geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

De aanbieder garandeert niet dat de aan consument geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

 

Artikel 18 - Bestellingen/communicatie 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen consument en aanbieder, dan wel tussen aanbieder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen consument en aanbieder, is de aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de aanbieder. 

 

Artikel 19 - Overmacht 

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die aanbieder niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat aanbieder door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. 

 

Onder overmacht wordt onder meer begrepen: 

bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van aanbieder; 

transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar aanbieder toe of van aanbieder naar de consument wordt gehinderd of belemmerd. 

Aanbieder heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van aanbieder opgeschort.  

 

Artikel 20 - Aansprakelijkheid 

Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege aanbieder van hetgeen met de consument is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door aanbieder ingeschakelde derden, tenzij aanbieder opzet of grove schuld kan worden verweten. 

Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze Verkoopvoorwaarden bepaalde is aanbieder in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: 

schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is; 

bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; 

schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers; 

schade veroorzaakt door medewerkers van aanbieder en/of door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan; 

schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 19. 

 In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, alsook, indien, gelet op de omstandigheden van het geval de door de consument door het verzuim van aanbieder geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door aanbieder dient te worden vergoed, wordt de aansprakelijkheid van aanbieder uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de consument in rekening te brengen prijs. 

Iedere koper erkent kennis te hebben genomen van onze Verkoopvoorwaarden. Tevens wijst aanbieder de consument op de geldende wetgevingen in zijn land, regio of plaats. De consument dient zelf op de hoogte te zijn van alle wetgevingen. Verder vragen wij u graag op een veilige en verantwoorde manier om te gaan  met messen en mesdelen.

 

Artikel 21 - Ontbinding/Beëindiging 

De consument wordt geacht in verzuim te zijn: 

indien de consument enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt; 

indien aanbieder goede gronden heeft te vrezen dat de consument in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; 

indien de consument zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; 

bij overlijden van de consument, wanneer deze een natuurlijk persoon is. In geval van verzuim van de consument is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd het haar toekomende rechten: de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de consument en/of, door de consument aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen. 

In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing. 

Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door aanbieder dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de consument is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de consument en bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimumbedrag van € 45.00 per niet (volledig) betaalde factuur. 

 

Artikel 22 - Diversen

De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de aanbieder deze Verkoopvoorwaarden soepel toepast.

 

Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met de aanbieder in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de aanbieder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.  Indien één of meerdere bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

De aanbieder is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.